ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Относно: използването на интернет страницата www.designeng.info

В сила от 20.05.2018 г.

Последно изменена на 18.09.2018 г

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “Дизайн Инженеринг” ООД, ЕИК 117685638, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул. „Плиска“ №36 обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Тази интернет страница www. dedigneng.info се притежава от “Дизайн Инженеринг“ ООД  и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Фирмата се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. "Дизайн Инженеринг" ООД не продава вашите данни на други дружества или лица.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. "Дизайн Инжеенринг" ООД не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

"Дизайн Инженеринг" ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на "Дизайн Инжеенринг" ООД. Данните  Ви служат за свързването Ви със Дружеството с информативана цел или за покупка нанякой от продуктите или услугите, които предлагаме. 

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Чрез нашия сайт ние не събираме лична информация, нямаме форма за контакти, нито опция за покупка.
Сайтът на фирма работи само с юридически лица наедро.
Клиентът сам преценява дали да се свърже с нас чрез информацията за контакти като ни напише имейл или се свърже с нас по телефона.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – "Дизайн Инженеринг" ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

"Дизайн Инженеринг" ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Всички служители на "Дизайн Инженеринг" ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на "Дизайн Инженеринг" ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

  • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, катосе свържете с нас на посочените в Контакти телефони;
  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от "Дизайн Инженеринг" ООД;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;
  • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса. 

ДЕЦА

Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на "Дизайн Инженеринг" ООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗАКОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика за защитата на лични данни в "Дизайн Инженеринг" ООД, моля свържете се с нас на имейл адрес: office@designeng.info

Всички цени в сайта са без ДДС.


ЗА КОНТАКТИ:      0878 82 42 11     0898 44 24 88     e-mail: office@designeng.info     e-mail: designeng@abv.bg